logo
TFTR

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

YETERLİK KURULU

Resertifikasyon Kriterleri

Yeniden Belgelendirme
Tanım: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu (TFTRYK) tarafından Yeterlik Belgesi verilen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlarının Yeterlik Belgelerinin yenilenmesidir.

Yeniden Belgelendirme Koşulları:
1. En az 10 yıl önce TFTRYK tarafından verilmiş olan Yeterlik Belgesini almış olmak ve aşağıda sunulan koşulların herhangi birini karşılamak
• a) TFTR yeterlik sınavına girmek ve başarılı olmak ya da
• b) Aşağıdaki tabloda ayrıntıları sunulan etkinliklerden on yıl için (ardışık olmayabilir) toplam en az 500 kredi almış olmak. On yılını doldurduğu halde başvurmamış olanlar için 500 krediye ek olarak, on yılı geçen her yıl için 50 puan ve katları (ardışık olmayabilir) almış olmak.
2. Başvurular yeterlik belgesi süresi dolmadan 6 (altı) ay öncesinden başlayarak yapılabilir. Başvurular yılda 2 kez (Ocak ve Eylül ) TFTRYK başkanlığına yapılır. Bu amaçla her yıl TFTRYK web sayfasından duyuru yapılır.
3. Başvurular TFTRYK tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun hazırlayacağı rapor TFTRYK tarafından görüşülerek koşullara uygun adayların Yeterlik Belgeleri yenilenir. Yeni belgeler başvuruyu takip eden iki ay içerisinde hak sahiplerine gönderilir.
4. Yeniden belgelendirmenin geçerlilik süresi 10 yıldır.

5. Aşağıda bilgileri mevcut olan hesaba resertifikasyon bedeli olan 250TL’nin yatırılması.
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği İktisadi İşletmesi
Akbank Barbaros Şubesi (298) Hesap No: 72362
IBAN: TR53 0004 6002 9888 8000 0723 62


Tablo: Etkinliklerin kredi puanı
No Etkinlik Kredi
1 TTB tarafından kredilendirilmiş ulusal kongre, sempozyum, kurs, konferans vb bilimsel toplantı katılımı STE-SMG kredi toplamı*
2 Uluslararası kredilendirme kurumlarınca kredilendirilmiş uluslararası kongre, sempozyum, kurs, konferans vb. bilimsel toplantı katılımı CME kredi toplamı
3 Uluslarası kongre ve sempozyumlarda düzenleme kurulu üyesi olmak 50
Uluslararası toplantılarda konuşmacı olarak katılmak 30
Uluslararası toplantılara oturum başkanı olarak katılmak 20
Uluslararası toplantılarda sözel bildiri sunmak 20
Uluslararası toplantılarda poster bildirisi sunmak 15
Uluslararası toplantılarda ödül almış olmak 50
STE ile kredilendirilmiş Ulusal kongre ve sempozyumlarda düzenleme kurulu üyesi olmak 25
STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara konuşmacı olarak katılmak 15
STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılara oturum başkanı olarak katılmak 10
STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda sözel bildiri sunmak 10
STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda poster bildirisi sunmak 5
STE ile kredilendirilmiş ulusal toplantılarda ödül almış olmak 20
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında yapılmış olan bilimsel toplantılara yerinde veya online katılmak 2
4 SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde yayımlanan her araştırma makalesi için 25
SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde yayımlanan diğer makaleler için 15
SCI ve SCI-E dışındaki uluslararası dergilerde yayımlanan her araştırma makalesi için 10
SCI ve SCI-E dışındaki uluslararası dergilerde yayımlanan diğer makaleler için 5
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri için 5
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan diğer makaleler için 3
SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde editörlük (her dergi, her yıl için) 20
SCI ve SCI-E dizini dışındaki dergilerde editörlük (her dergi, her yıl için) 10
Ulusal hakemli dergilerde editörlük (her dergi, her yıl için) 5
SCI ve SCI-E dizininde yer alan dergilerde yayın kurulunda olmak veya hakemlik yapmak (her dergi, her yıl için) 5
SCI ve SCI-E dizini dışındaki dergilerde yayın kurulunda olmak veya hakemlik yapmak(her dergi, her yıl için) 3
Ulusal hakemli dergilerde yayın kurulunda olmak veya hakemlik yapmak (her dergi, her yıl için) 2
Uluslararası kitap ya da kitap bölümü yazarlığı 25
Ulusal kitap ya da kitap bölümü yazarlığı 15

NOT:
* STS-SMG kredileri ile ilgili belge TTB STE-SMG elektronik sisteminden yazılı bireysel başvuru ile alınır. TTB web sitesini kullanarak eksik etkinlikleri ekleme olanağı vardır.
http://www.ttb.org.tr/index.php/Kredilendirme/etkinlikkaydi-1384.html

1. Aynı bilimsel toplantıda yapılan birden fazla etkinliğin her birinden ayrı puan alınır.
2. Birden fazla yazarlı yayınlarda her bir yazar belirtilen puanı ayrı ayrı alır.