logo
TFTR

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

YETERLİK KURULU

Ana SayfaDeğerli Meslektaşlarım,Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu (TFTRYK) 2001 yılında kurulmuştur. Eğitimde standardizasyonu sağlamak ve eğitim kalitesini arttırmak amacına yönelik olarak, kuruluşundan günümüze kadar çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Bu aktivitelerin başında yeterlik sınavları ve kurumsal akreditasyon çalışmaları gelmektedir.

TFTRYK’nın tüm faaliyetleri, gönüllülük temelinde çalışan pek çok değerli meslektaşımızın katkıları ile gerçekleştirilmektedir. Katkı veren tüm hekim dostlarımıza camiamız adına teşekkür ederim.

Bu güne kadar TFTRYK faaliyetleri kapsamında 15 adet kurumumuz akredite olmuştur. Bilindiği gibi akreditasyon süreci sırasında eğitim kurumlarının başarılı yönleri ortaya konarak örnek oluşturmaya çalışılırken, eksik yanların da desteklenerek güçlendirilmesi olanakları tartışmaya açılmaktadır. Böylelikle, hem kurumun özdeğerlendirmesi sağlanmakta, hem de eğitimde yeni dinamiklerin gelişmesine olanak tanınmaktadır.

Kurulumuzun bir başka önemli faaliyeti de 2003 yılından bu yana yılda bir düzenlenen yeterlik sınavlarıdır. TFTRYK’nın camiamızda yıllar içinde artan etkinliğine paralel olarak, yeterlik sınavı da giderek önemini arttırmıştır. Uzmanlık eğitiminin son yılındaki asistanlarımız için yeterlik sınavına girmek standart bir hedef olma yolundadır. Klinikler ve genç meslektaşlarımız arasında yaşanan hoş rekabet ortamı sonucunda kongrelerde düzenlenen ödül törenlerinde dağıtılan sertifikalar, ödül alan asistan ve uzmanlarımızı olduğu kadar mensup oldukları eğitim kurumunu da gururlandırmaktadır.

Bunlardan başka Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) toplantılarında, branşımız başarıyla temsil edilmekte ve alt kurullarda çeşitli görevler üstlenilmektedir.

TFTRYK ve çalışmaları ile ayrıntılı bilgiye http://yeterlik.tftr.org.tr veya Türkiye FTR derneği http://tftr.org.tr sayfasından ulaşmak mümkündür.

Gelinen nokta tüm emek verenleri gururlandıracak niteliktedir. Bununla birlikte, TFTRYK’nın ülkemiz ve branşımız adına alacağı daha çok yol vardır. İleriye gidiş, bu güne kadar olduğu gibi hepimizin katkısı ile sağlanacaktır.

TFTRYK olarak temel amaçlarımızı aşağıdaki gibi belirlemekteyiz:

1- FTR uzmanlık eğitiminin ülkemizde standardını bilime dayalı dünya tıbbının gelişmişlik düzeyi ile uyumlu olarak oluşturmak ve yükseltmek.
2- FTR hekimliğinde halkımıza daima en kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek üzere, en iyi ve profesyonel mesleki uygulama esas ve usullerini belirlemek.
3- Uluslararası yeterlik kurullarının standartları ile eşdeğerlik kazanmak.
4- FTR uzmanlık eğitiminde kalite güvencesi sağlamak.
5- Uzmanlık eğitimini yaygın ve sürekli olarak daha iyi düzeye yükseltmek için çalışmak. Bu amaçla ölçme değerlendirme yöntemleri geliştirmek. Sınavlar yapmak, elde edilen veriler ışığında eğitim kurumları ile işbirliği yaparak uzmanlık eğitimini daha uygun bir temele oturtmak, seviyesini yükseltmek.
6- TFTRYK yeterlik belgesi vermek.
7- Sürekli tıp eğitimini özendirmek, her alanda katılımcılığı teşvik etmek, denetlemek, bu konuda uygulamaları gerçekleştirmek.

Tüm bu hedeflere varabilmek, ancak camia olarak birbirimize vereceğimiz gönüllü destekle mümkündür. Esasen TFTRYK, felsefesi itibarıyla gönüllü bir kurumdur. Uygulamalar yaptırıma değil ödüle dayalıdır. En büyük ödül de branşımızın yükselmesine katkıda bulunmak ve sonuçta ortak katkılarımızla branşımızın yükselmesidir.

Bugüne kadar TFTRYK ve komisyonlarına verdiğiniz desteğin ve aktif katılımın devamı, branşımızın dünya standartlarında ve etik değerler çerçevesinde gelişerek Türkiye’nin temel branşları arasında yer almasına katkıda bulunacaktır.

Bu kapsamda eğitim hastanelerimizde çalışan meslektaşlarımızın katkılarına çok ihtiyaç vardır. Üniversite ve devlet hastanelerinin eğitim kadrolarına mensup meslektaşlarımızı, bu güne kadar fırsat bulamamış olsalar bile, bundan sonra TFTRYK’nın komisyonlarında ve çalışma gruplarında görmek, kurulumuzu ve mesleğimizi olduğu kadar bizzat meslektaşlarımızı da onurlandıracağı gibi, branşımızın bir adım daha ileri gitmesini sağlayacaktır.

Değerli hekim dostlarım, eğitim, etik, sağlık, insani değerler hakkında sözü olan tüm meslektaşlarımızı çalışmalarımıza katılmaya davet ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Dilşad SİNDEL
TFTRYK Başkanı